Tagalog

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Tagalog

Ernestine’s Women’s Shelter

Nagsisikap ang Ernestine’s Women’s Shelter para sa Kababaihan upang makapagdulot ng mabilis, naaangkop na mga serbisyo para sa mga kabataan and kababaihan na nakaranas at/o nakasaksi ng karahasan. Sa Ernestine’s, ginagawa namin ang aming trabaho sa isangistraktura na laban sa pamamata ng lahi at laban sa pang-aapi, at binibigyang-halaga namin ang pagkatao ng bawa’t isa.

Kung ikaw o ang iyong mga/anak ay dumaranas ng anomang uri ng pang-aabuso – hindi mo ito kasalanan at hindi ka nag-iisa.   

Ikaw at ang iyong mga anak ay karapat-dapat mabigyan ng pagkakataong mamuhay nang walang karahasan, takot, pagmamaliit, paninigaw, pananakit at sekswal na pananalakay. Karapat-dapat lamang na alam mo ang iyong mga karapatan, upang makapili ng gusto mo at magkamali nang walang katumbas na parusa. Sa Ernestine’s, nauunawaan namin na ang paglisan mula sa isang mapang-abusong sitwasyon ay maaaring isa sa pinakamahirap at mapanganib na desisyong magagawa mo sa iyong buhay.

Binibigyan ka ng Ernestine’s ng bubong na masisilungan, higaan, pangunahing pangangailangan, pagpapayo at iba pang serbisyong pansuporta na libre at kompidensyal.

Linya ng Krisis: 416-746-3701 pindutin ang O

Linya ng TTY: 416-746-3716

Email: contact@ernestines.ca

Maaari ka ring makipag-ugnay sa The Assaulted Women’s Helpline sa:

 • GTA: 416-863-0511
 • Libereng Toll (Ontario): 1-866-863-0511
 • 1-866-863-7868 TTY
 • #SAFE: #7233 sa iyong mobile o cell phone

 

Mga Senyales ng Pang-aabuso

Ang karahasan sa isang relasyon ay maaaring mangyari sa pagdaan ng panahon o kaagad. Ang iyong relasyon ba ay may anomang ganitong senyales ng pang-aabuso?

 • Pisikal na pang-aabuso, kabilang ang pananampal, pananakit, panununtok, pananalya, panunulak, pananakal
 • Panghahampas gamit ang kahit anong uri ng sandata/bagay
 • Pisikal na pananakit sa mga bata
 • Sekswal na pananalakay/panggagahasa
 • Pagbabanta sa mga bata
 • Pagwawalang-bahala sa kapakanan ng mga bata
 • Pisikal na pananakit sa mga alagang-hayop ng pamilya*
 • Pagmamaliit at pamamahiya
 • Pagpapahiwalay o pagkukulong
 • Emosyonal, sikolohikal at berbal na pang-aabuso
 • Mga salita ng pagbabanta
 • Mas dumadalas na argumento
 • Pagtigil sa suportang emosyonal o pinansyal
 • Mga pagtatangkang kontrolin o putulin ang relasyon sa mga kaibigan o kapamilya
 • Mas lumalaking galit sa ibang mga kaibigan o kapamilya

*61% ng mga na-survey na kababaihang taga-Ontario na umalis mula sa kanilang mapang-abusong karelasyon ang nagsabi na ang kanilang mga karelasyon ay nang-abuso o pumatay ng alagang-hayop. (OAPCA 1998)

Kung ikay na dumaranas ng mga ganitong senyales ng pang-aabuso sa iyong relasyon, tumawag sa amin sa 416-746-3701, TTY 416-746-3716. Makakatulong kami.

 

Mga Katanungang Madalas Itanong (Frequently Asked Questions)

1. Sino ang maaaring magpunta sa Ernestine’s Women’s Shelter?

Sinomang babae at kaniyang mga anak na inaabuso ay maaaring magpunta sa Ernestine’s.  Kung ikaw ay nakatira malapit sa shelter, ikaw ay tutulungang maghanap ng ibang shelter.

2. Maaari ko bang dalhin ang aking 15-taong gulang na anak na lalaki?

Oo, maaari mong dalhin. Pinapayagan ng Ernestine’s ang mga kabataang lalaki hanggang 18 taong gulang na sumama sa kanilang mga ina.

2. Magkano ang babayaran upang makatuloy sa Ernestine’s?

Walang bayad ang pamamalagi sa Ernestine’s.

3. Paano makatutuloy ang mga kababaihan at kabataan sa Ernestine’s?

Ang ilang kababaihan ay mula sa mga ni-refer ng pulisya o ng isang ospital. Ang iba naman ay naghanap ng impormasyon sa internet, o tumawag sa aming linya ng telepono para sa emerhensiya, at ang ilan ay nalaman ang tungkol sa Ernestine’s mula sa isang kaibigan o kamag-anak na alam an gaming serbisyo. Kung may isang babaeng tumawag sa Ernestine’s at walang lugar para sa kaniya, tinutulungan siya ng aming mga kinatawan na gumawa ng plano upang makasilong nang ligtas sa shelter.

4. Paano kung wala nang espasyo o lugar sa Ernestine’s?

Susuportahan ka ng Tagapayo sa paghahanap ng ibang mga shelter na may espasyo o lugar pa.

5. Gaano katagal ako pwedeng manatili?

Ang tagal ng iyong pananatili ay matutukoy ng iyong pansariling pangangailangan.

6. Maaari ko bang dalhin ang aking mga alagang-hayop?

Ang mga hayop ay hindi pinapayagan manatili sa shelter maliban kung ito ay nakarehistro bilang isang panserbisyong aso, ngunit tutulungan ka ng Ernestine’s pati na rin ng Safe Pet na makahanap ng isang mapagmahal na lugar para sa iyong alaga. Ang iyong alaga ay aalagaan at aasikasuhin ng mga boluntaryo.

7. Ako ay kasalukuyang may live-in na kasambahay, hindi ko ba maiiwan ang aking sitwasyon hangga’t di siya makasama sa akin?

Oo, maaari kang samahan at maaaring manatili ang iyong kasambahay na EWS.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.